اکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی
آکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی

خوشبختی چیست؟

خوشبختی چیست؟ و انسان خوشبخت کیست ؟

چرا داشتن پول ، شهرت و…  خوشبختی نمی آورد ؟

معنای خوشبختی از نگاه علم چیست ؟

۳ عامل اصلی برای رسیدن به حس خوشبختی

در زندگی به دنبال چه چیزی هستید؟

آیا هدف اصلی شما هم رسیدن به خوشبختی است ؟

رسالت شما در زندگی چیست ؟

خوشبختی» واژه ای زرّین، زیبا و دلپذیر است که در هر فرهنگ و تمدنی، آرمانی ارزشمند و محبوب شمرده می شود. نگاه افراد به آفرینش و دیدگاه انسانها به هستی، مبنای تفسیر خوشبختی (سعادت) است.

آنان که فقط زندگی را دامنه ای سرسبز و با صفا و ساحلی دل پسند و زیبا می دانند که باید در آن خوب نوشید و خوب پوشید و خوب گردید، خوشبختی را در جلوه هایی همچون جمال و زیبایی، مال و دارایی، قدرت و توانایی، رفاه و تن آسایی و مقام اجتماعی خلاصه می کنند، و کسانی که آفرینش را آموزشگاهی شایسته برای آموزه های آسمانی می دانند، که فرصت یک بار حضور در آن فراهم می شود و در پی آن ، ابدیت و جاودانگی نهفته است، نگاهی فراتر از رخسارهای ظاهری و جلوه های فریبا و زیبا دارند ؛ هستی را هدفمند دانسته، انسانها را ارزشمند دیده و خود را وظیفه مند در تمامی عرصه ها و صحنه ها، و شادیها و شیونها می بینند.

لطفا صبر کنید