اکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی
آکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی

خدمات کوچینگ فردی غیر حضوری

خدمات کوچینگ فردی غیر حضوری:

 

تخفیف ویژه

  

ردیف

سرمایه گذاری برای هر جلسه(هزار تومان) مدت هر جلسه(ساعت) فاصله جلسات مدت کل فرایند شرح فعالیت سرمایه گذاری برای کل فرایند(تومان)
۱ ۱۲۰ ۱ ۷روز ۶جلسه فرایند کوچینگ ۷۲۰/۰۰۰
۲ ۱۰۰ ۱ ۷روز ۱۲جلسه فرایند کوچینگ ۱/۲۰۰/۰۰۰
۳ ۱۶۰ ۱ ۳روز ۶جلسه فرایند کوچینگ ۹۶۰/۰۰۰
۴ ۱۴۰ ۱ ۳روز ۱۲جلسه فرایند کوچینگ ۱/۶۸۰/۰۰۰
۵ ۸۰ ۱ ۳روز سه ماهه فرایند کوچینگ ۲/۴۰۰/۰۰۰
۶ ۲۰۰ ۱ روزانه طبق نظرمراجع فرایند کوچینگ ۲۰۰/۰۰۰
۷ ۱۴۰ ۵/۰

(۳۰دقیقه)

روزانه طبق نظرمراجع فرایند کوچینگ ۱۴۰/۰۰۰

 

موضوع: بهبود عملکرد ودستیابی به اهداف

۱-این شیوه کوچینگ ویژه افرادی می باشد که هدف یا اهدافی را برای مدت مشخص برای خود تعیین نموده اند وجهت نزدیک تر شدن به نتیجه و حرکت در مسیر نیاز به کوچینگ دارند.در این حالت کوچ ازنقطه شروع تا نقطه دستیابی به هدف در کنار مراجع می باشد و به او کمک می کند تا موانع درونی و بیرونی را تشخیص دهد و با استفاده از نقاط قوت خود بر مشکلات مسیر فایق آید .همچنین در موضوع رسیدن به اهداف عموما اشخاص با مواجهه با اولین مانع یا دست انداز دلسرد شده و دیگر ادامه نمی دهند و یا چون تنها در مسیر هستند اهمال کاری و باورهای محدود کننده بر آنها تسلط پیدا کرده و مانع از حرکت به سوی هدف می شوند.یک کوچ همواره در همه این شرایط در کنار مراجع می باشد با صداقت و همدلی به او کمک می کند تا به حرکت خود ادامه دهد.

این اهداف ممکن است زمانبندی بسیار کوتاه و یا بلند داشته باشند اهدافی مانند شروع به پیاده روی یا ورزش خاص شروع رژیم غذایی یا برنامه پرهیز از برخی غذاها و فعالیتها به دستور پزشک یا هدف گذاری جهت رسیدن به درامد خاص،راه اندازی کسب و کار یا اجرای یک ایده جدید و یا به طور کلی حذف یا ایجاد یک عادت رفتاری باشد.

در واقع کوچ در این شرایط نقش انگیزشی و هل دهنده را دارد و در هر نقطه ای که مراجع از مسیر منحرف شود یا بازایستد کوچ با پرسیدن سوالات موثر و قدرتمند وافزایش خوداگاهی مراجع به او یاداوری می کند که اکنون درکجا ایستاده و باید به کدام جهت حرکت نماید.

عموما افراد مشهور،خوانندگان،هنرپیشه ها ،سیاستمداران و صاحبان کسب و کارهای بزرگ وبرخی افراد موفق ویا افرادی که در مسیر پیشرفت و موفقیت قرار گرفته اند از این نوع فرایند کوچینگ استفاده می کنند و همیشه در کنار خود علاوه بر مربی های حرفه ای متخصص فعالیت یا کار خودشان یک نفر هم به عنوان کوچ فردی در کنارشان می باشد تا از لحاظ ذهنی و درونی آنها را تقویت نموده و رو به جلو هدایت نماید.