اکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی
آکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی

تعرفه خدمات کوچینگ

خدمات کوچینگ فردی غیر حضوری:   تخفیف ویژه:   ردیف   سرمایه گذاری برای هر جلسه(هزار تومان) مدت هر جلسه(ساعت) فاصله جلسات مدت کل فرایند شرح فعالیت سرمایه گذاری برای کل فرایند(تومان) ۱ ۱ ۷روز ۶جلسه فرایند کوچینگ ۲ ۱ ۷روز ۱۲جلسه فرایند کوچینگ ۳ ۱ ۳روز ۶جلسه فرایند کوچینگ ۴ ۱ ۳روز ۱۲جلسه فرایند […]
این پست فقط برای اعضاء در دسترس است.