اکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی
آهنگ زندگیتو تغییر بده

سخنرانی

مجموعه آموزش های کوتاه سریالی به زبان فارسی
موضوع : سخنرانی
مدرس : دکتر مسعود محسنی

قسمت اول : رفع خجولی در سخنرانی

قسمت دوم : آموزش افزایش اعتماد به نفس در سخنرانی

قسمت سوم : ارتباط چشمی در سخنرانی

قسمت چهارم :تاثیر حرکات بدن در سخنرانی

قسمت پنج : ترس از سخنرانی

قسمت ششم : شوخ طبعی در سخنرانی

قسمت هفتم : درگیر کردن مخاطب در سخنرانی

قسمت هشتم : لحن و صدا در سخنرانی